Five Mystical Songs

///Five Mystical Songs

Five Mystical Songs

Le prezentam aici cu o traducere literala in limba romana si adnotate cu versete din Scriptura spre zidirea celor care vor lua cateva momente pentru a medita la ele si a se bucura in Domnul nostru cel inviat.

1. Easter

George Herbert (1593-1633)

Rise heart; thy Lord is risen. Sing his praise
Without delays,
Who takes thee by the hand, that thou likewise
With him may'st rise;
That, as his death calcined thee to dust,
His life may make thee gold, and much more, Just.

Awake, my lute, and struggle for thy part
With all thy art.
The cross taught all wood to resound his name
Who bore the same.
His stretched sinews taught all strings, what key
Is best to celebrate this most high day.

Consort both heart and lute, and twist a song
Pleasant and long:
Or since all music is but three parts vied,
And multiplied;
O let thy blessed Spirit bear a part,

And make up our defects with his sweet art.

1. Înviere

Ridică-te, inimă; Domnul tău a-nviat. Cântă lauda Lui Fără zăbavă,
A Celui ce te ia de mână, pentru ca şi tu la fel
Să învii împreună cu El;
Pentru ca, precum moartea Lui te transformă în pulbere,
Viaţa Lui să te prefacă în aur, şi mult mai mult,
să te facă drept.

Scoală-te, alăuta mea, şi luptă-te să-ţi faci partea
Cu toată iscusinţa ta.
Crucea a învăţat orice lemn să rezoneze la Numele Celui ce a purtat-o.
Ligamentele Lui întinse au învăţat orice coardă Tonalitatea cea mai potrivită pentru această zi măreaţă.

Conlucraţi, inimă şi alăută, şi împletiţi un cântec
Plăcut şi lung:
Sau mai bine, dacă toată muzica e doar din trei părţi îmbinate şi înmulţite,
O, fie ca Duhul Tău binecuvântat să-şi aducă şi El aportul,
Şi să întregească defectele noastre cu dulcea-i măiestrie.


2. I got me flowers

I got me flowers to strew thy way;
I got me boughs off many a tree:
But thou wast up by break of day,
And brought'st thy sweets along with thee.

The Sun arising in the East,
Though he give light, and the East perfume;
If they should offer to contest
With thy arising, they presume.

Can there be any day but this,
Though many suns to shine endeavour?
We count three hundred, but we miss:
There is but one, and that one ever.
 

2. Mi-am luat flori

Mi-am luat flori ca să-Ţi presar calea;
Mi-am luat ramuri din mulţi copaci:
Însă, Tu Te-ai sculat la revărsatul zorilor,
Şi Ţi-ai adus comorile cu Tine.

Soarele, când apare la Răsărit,
Deşi îşi aduce lumina, iar Răsăritul miresmele lui;
Dacă s-ar lua la întrecere
Cu ivirea Ta, s-ar fuduli.

Mai poate sta altă zi alături de aceasta,
Deşi mulţi sori se străduiesc să lucească?
Numărăm chiar trei sute, totuşi greşim:
Nu este decât unul singur, şi acela-i veşnic.
 


3. Love bade me welcome

Love bade me welcome: yet my soul drew back,
Guilty of dust and sin.
But quick-ey'd Love, observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning,
If I lack'd anything.

A guest, I answer'd, worthy to be here:
Love said, You shall be he.
I the unkind, ungrateful? Ah, my dear,
I cannot look on thee.
Love took my hand, and smiling did reply,
Who made the eyes but I?

Truth, Lord, but I have marr'd them: let my shame
Go where it doth deserve.
And know you not, says Love, who bore the blame?
My dear, then I will serve.
You must sit down, says Love, and taste my meat:
So I did sit and eat.
 

3. Dragostea m-a îmbiat

Dragostea m-a îmbiat: însă sufletul meu a dat înapoi,
Prăfuit şi vinovat.
Dar Dragostea, cu ochii ageri, observând ezitarea mea
Din clipa în care am intrat,
S-a apropiat de mine, întrebându-mă blând
Dacă-mi lipseşte oarece.

Un oaspete, I-am răspuns, vrednic de-a fi aici:
Dragostea a spus, Tu vei fi acela.
Eu, cel rău, cel ingrat? Ah, Dragul meu,
Nu Te pot privi.
Dragostea mi-a luat mâna şi, zâmbind, a răspuns,
Cine a făurit ochii, dacă nu Eu?

Adevărat, Doamne, dar i-am stricat: lasă-mi ruşinea Să plece acolo unde merită să fie.
Şi nu ştii, a zis Dragostea, cine a purtat vina?

Dragul meu, atunci Îţi voi fi rob.
Tu trebuie să şezi, spune Dragostea, şi să guşti din carnea Mea:
De aceea, am şezut şi am mâncat.
 


4. The call

Come, my Way, my Truth, my Life:
Such a Way, as gives us breath:
Such a Truth, as ends all strife:
Such a Life, as killeth death.

Come, My Light, my Feast, my Strength:
Such a Light, as shows a feast:
Such a Feast, as mends in length:
Such a Strength, as makes his guest.

Come, my Joy, my Love, my Heart:
Such a Joy, as none can move:
Such a Love, as none can part:
Such a Heart, as joys in love.
 

4. Chemarea

Vino, Calea mea, Adevărul meu, Viaţa mea:
Tu, Calea care ne dă suflare:
Tu, Adevărul care pune capăt oricărei vrăjmăşii:
Tu, Viaţa ce moartea omoară.

Vino, Lumina mea, Ospăţul meu, Tăria mea:
Tu, Lumina care arată un ospăţ:
Tu, Ospăţul care vindecă în timp:
Tu, Tăria ce-Şi creează oaspetele.

Vino, Bucuria mea, Dragostea mea, Inima mea:
Tu, Bucuria pe care nimeni n-o poate clătina:
Tu, Dragostea de care nimeni nu ne poate despărţi:
Tu, Inima ce jubilează în dragoste.
 


5. Antiphon

Let all the world in every corner sing,
My God and King!

The heavens are not too high,
His praise may thither fly:
The earth is not too low,
His praises there may grow.
Let all the world in every corner sing,
My God and King!

The church with Psalms must shout.
No door can keep them out:
But above all, the heart
Must bear the longest part.

Let all the world in every corner sing,
My God and King!
 

5. Antifon

Din cele patru vânturi, lumea întreagă să strige,
Dumnezeul meu şi Împăratul meu!

Cerurile nu sunt prea înalte,
Laudele Lui acolo pot zbura:
Pământul nu este prea jos,
Laudele Lui aici pot creşte.
Din cele patru vânturi, lumea întreagă să strige,
Dumnezeul meu şi Împăratul meu!

Biserca trebuie să strige cu Psalmi.
Nici o poartă n-o poate închide:
Dar mai presus de toate, inima
Trebuie să ducă partea cea mai lungă.

Din cele patru vânturi, lumea întreagă să strige,
Dumnezeul meu şi Împăratul meu!
 

De |2016-03-10T14:41:26+00:009 mai 2011|